ઘરે બેઠા આપના બાળકનું એડમિશન સુનિશ્ચિત કરો :

નવા પ્રવેશ માટે ની અરજી ફોર્મ ની તમામ વિગત ભરી સબમિટ કરશો .જેથી આપનો પ્રવેશ કન્ફર્મ (સુનિશ્ચિત) કરવામાં આવશે

 

Admission Form

 

 

નોંધઃ ફક્ત નવા એડમિશન માટે જ છે.

~અર્ચના વિદ્યા ભવન~ …

K.G. Section

Jr.K.G.

 • ­The kid must be completely three years old during the admission.
 • ­The original birth certificate must be produced.
 • An entrance test will be conducted to ensure the eligibility to get admission form.

Sr. K.G.

 • ­The kid must be competely four years old during the admission.
 • The original birth certificate must be produced.
 • An entrance test will be conducted to ensure the eligibility to get admission form.

Primary Section

 • ­The child must be completely five years old during the admission in the 1st standard.
 • ­To get admission in std­2 to 7 the result of the former exam and the Leaving Certificate must be produced.
 • An entrance test will be conducted to ensure the eligibility to get admission form.

Secondary Section

 • ­­An entrance test will be conducted to ensure the eligibility to get admission form.
 • ­All original documents must be produced during the admission.

Higher Secondary

 • ­Contact with all necessary documents of std ­11/12 commerce to the school office.

Kinder Garden

 • ­Jr.K.G.­ the kid must be completely three years old during the admission.
 • Sr.K.G.­ the kid must be completely four years old during the admission.
 • Std.1­ the kid must be completely five years old during the admission.
 • Std.2 to 7­ To get admission, contact personally at the office with necessary documents.

 Download Admission Form

FOR ANY QUERY CALL ON : 88 66 80 90 10
To Top
error: Content is protected !!

Facebook