સર્વાંગી કેળવણી દ્વારા સુશિક્ષિત
અને સુસંસ્કૃત સમાજનું ઘડતર.

Archana Vidya Bhavan

Archana Vidya Bhavan

अर्चना हिन्दी पाठशाला

Life isn't finding YOURSELF. LIFE is CREATING YOURSELF.

Archana English Academy

મિત્રો આપની અર્ચના વિદ્યા ભવન શાળા હવે થી
યુકે લંડન માંન્યતા પ્રાપ્ત ISO 9001-2015
એક માત્ર સુરત ની શાળા છે.

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This is to Certify that the Quality Management System of

ARCHANA VIDYA BHAVAN

ISO 9001:2015
for the following Scope

"PROVIDING EDUCATION AND TRAINING"

Vision

To contribute to the well-educated and civilized society formation.

Mission

To contribute to the progress of the citizens, society and finally to the nation through the highest qualitative education and training.

Our Philosophy

Archana Vidhyabhavan is committed to providing a caring, happy and safe environment for every child and follows a unique program.

Core Value

To well in human mind forever through carving of society oriented citizens.

How to Enroll Your Child to our School?

FOR ANY QUERY CALL ON : 88 66 80 90 10

ઘરે બેઠા આપના બાળકનું એડમિશન સુનિશ્ચિત કરો :

નવા પ્રવેશ માટે ની અરજી ફોર્મ ની તમામ વિગત ભરી સબમિટ કરશો .જેથી આપનો પ્રવેશ કન્ફર્મ (સુનિશ્ચિત) કરવામાં આવશે

 

Admission Form

 

 

નોંધઃ ફક્ત નવા એડમિશન માટે જ છે.

~અર્ચના વિદ્યા ભવન~ …

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempora.

Come Experience the real life situations of saving life

Upcoming Events

Highlights 10th & 12th Result

10th – 2018 - 93.50%
12th – 2018 - 85.13%
10th – 2019 - 95.30%
12th – 2019 - 91.50%

Buttons

Buttons

To Top
error: Content is protected !!

Facebook